Beleidsregel Facilitering fit & gezond (20 september 2017)

Faciliteiten ter ondersteuning van een gezonde levensstijl door het beschikbaar stellen van verlof en het organiseren van sportevenementen Deze beleidsregel treedt in werking op 01-01-2018 Grondslag: artikel 39 Besluit algemene rechtspositie Politie
Overeengekomen in GOP van 4 mei 2017 Vastgesteld door de korpsleiding 2 augustus 2017

INLEIDING

De werkgever en medewerker hebben beiden een verantwoordelijkheid in het veilig en gezond werken. Fitheid maakt daar onderdeel van uit en om een sportieve en gezonde levensstijl stimuleren, stelt het korps faciliteiten beschikbaar. Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl kan door de deelname aan een sportevenement de politie en het vak worden geëtaleerd en kunnen de organisatie
identiteit en teamgeest worden vergroot. Deze beleidsregel beschrijft welke faciliteiten het korps ter beschikking stelt en geeft richting aan
uniforme toekenning en uitvoering. Conform artikel 4 lid 2 van het ‘overgangsprotocol Nationalisering Politie in Nederland’ zijn alle afspraken uit voormalige regiokorpsen voor facilitering van sportevenementen vervallen en vervangen door deze beleidsregel.

1. VERLOF

De medewerker kan buitengewoon verlof aanvragen voor het deelnemen aan of ondernemen van, een activiteit t.b.v. het bevorderen/continueren van een sportieve en gezonde levensstijl. Te denken valt aan deelname aan een lokaal volleybal toernooi, een hardloopwedstrijd, een stoppen met roken cursus, de Nijmeegse 4 daagse, etc. Facilitering vindt plaats op basis van artikel 39 Besluit algemene rechtspositie (hierna te noemen: Barp). Het betreft betaald verlof van maximaal één dienstdag per kalenderjaar (de omvang van het
verlof is conform modaliteit op de bewuste dag).

Deelnemers aan de NPSB sportdag worden op de dag van het evenement, conform modaliteit, additioneel gefaciliteerd.

Internationale sporters worden ten behoeve van deelname aan een EK/WK maximaal 4 dienstdagen
(werkelijke speeldagen) gefaciliteerd.

  • De medewerker dient 6 weken voorafgaand aan de start van de activiteiten een verlofverzoek in.
  • In beginsel keurt het bevoegd gezag de aanvraag goed, rekening houdend met de beschikbare
    capaciteit en het doel van het verlof.

2. NPSB GEDELEGEERDEN

De medewerker kan faciliteiten aanvragen voor het organiseren van sportevenement als NPSB- gedelegeerde. Gedelegeerden zijn medewerkers die zich inzetten voor een van de NPSB-sporten welke vanuit de optiek van fit en gezond, team- (politie) geest en corporate identity als waardevol worden gezien. De NPSB stelt vast wie de gedelegeerden zijn per sport.

Een gedelegeerde kan een verzoek indienen voor maximaal 72 uur aan betaald verlof per kalenderjaar ten behoeve van de organisatie van een sport/evenement of het bijwonen van overleggen. Daarnaast kan voor het bijwonen van overleggen gebruik gemaakt worden van een dienstvoertuig (poolauto), of mogen de kilometers met eigen vervoer als ware het een dienstreis gedeclareerd worden.

3. VOORWAARDEN EN OVERIGE BEPALINGEN

Aan het toekennen van faciliteiten zoals beschreven in deze notitie zijn de volgende randvoorwaarden
verbonden.

  • Uitsluitend medewerkers met een aanstelling conform BARP en in actieve dienst komen voor de in deze notitie beschreven faciliteiten in aanmerking. Vrijwillige politie en inactiviteit wegens 18 maanden regeling, leeftijdsfase-uren (volledig) of eindeloopbaanverlof is hiermee uitgesloten.
  • Faciliteiten uit deze notitie worden verstrekt ongeacht wat andere (organisaties/instanties) ter beschikking stellen (er vind geen verrekening plaats met bijvoorbeeld beschikbaar gestelde faciliteiten van de NPSB, personeelsverenigingen, etc.).

De medewerker is verantwoordelijk voor het verzekeren van zichzelf en zijn privé-eigendommen. Deelname geschiedt vrijwillig en de medewerker staat niet onder ‘gezag’ (werkgever is in beginsel niet aansprakelijk bij gebeurtenissen tijdens de activiteit).

Van de medewerker die aan een evenement of activiteit deelneemt wordt verwacht dat hij/zij te allen tijde het politie-imago op een positieve manier uitdraagt. De medewerker is bij voorkeur tijdens het evenement herkenbaar als medewerker van de politie (bijvoorbeeld deelname aan de vierdaagse in uniform).

4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 01-01-2018

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel facilitering fit & gezond’

Aldus vastgesteld te Den Haag, 2 augustus 2017
De korpschef van politie

E.S.M. Akerboom